Bystřina

R.CH.01
Lokalizace: 50.311512N 12.121023E
Rozloha: 159,585 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP, PR
Nadmořská výška: 598 - 619 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Potok Bystřina je hraničním tokem mezi ČR a Saskem, doprovázený mokřadními a rašelinnými loukami. Součástí PP Bystřina je i hraniční úsek říčky Rokytnice, která tvoří v tomto úseku hranici mezi ČR a Bavorskem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,023 ha 0,01 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,006 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5,243 ha 3,29 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,299 ha 2,07 2,13
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,787 ha 3 2,68
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,573 ha 0,36 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,689 ha 1,06 3,94
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,522 ha 2,83 1,74
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,949 ha 0,59 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,077 ha 0,05 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,862 ha 0,54 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,458 ha 0,29 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,224 ha 2,02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18,975 ha 11,89 3,37
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,240 ha 0,15 2,33
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Měkkýši Planorbis carinatus terčovník kýlnatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Rattus norvegicus potkan -- -- -- BL3 2014
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.