Žemlička

R.CB.12
Lokalizace: 48.890665N 14.687258E
Rozloha: 13,442 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 455 - 496 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malý mezotrofní rybník s přilehlým přechodovým rašeliništěm ve výtopě, malé minerotrofní rašeliniště pod hrází. Na západní straně přiléhají louky sv. Molinion, nad spodním rybníkem mokřadní vrbiny a olšiny a bezkolencové bory. Nejcennější vegetací jsou společenstva slatinného rašeliniště z rámce sv. Caricion demissae, Sphagno-Tomenthypnion a Sphagno-Utricularion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,000 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,784 ha 13,27 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,995 ha 14,84 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,312 ha 2,32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,095 ha 0,71 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,050 ha 0,37 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,254 ha 1,89 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,744 ha 5,54 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,695 ha 5,17 3,79
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,358 ha 2,66 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,019 ha 0,14 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,253 ha 1,88 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,301 ha 2,24 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ploštice Corixa dentipes klešťanka ostruhatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.