Přesličkový rybník

R.CB.11
Lokalizace: 48.769138N 14.801886E
Rozloha: 36,792 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 536 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava dvou menších mezo-oligotrofních rybníků z větší části obklopených lesem. Ve výtopě mozaika mokřadních a rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae a Calthion, v litorálu fragmenty rákosin sv. Phragmition (Typhetum latifoliae), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis, na Přesličkovém rybníku porosty as. Equisetetum fluviatilis a Potamo natantis-Nymphaeetum candidae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 12,922 ha 35,12 3,99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,373 ha 3,73 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,221 ha 3,32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,837 ha 2,27 1,35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,073 ha 2,92 3,54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ploštice Corixa dentipes klešťanka ostruhatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ryby a mihule Micropterus salmoides okounek pstruhový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.