Spolský potok

R.CB.07
Lokalizace: 48.988828N 14.712756E
Rozloha: 90,038 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 444 - 475 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex biotopů v nivě Spolského potoka při jeho vyústění do rybníka Svět: těžené i netěžené rašelinné okraje rybníka (sv. Caricion fuscae, C. demissae), rákosiny sv. Phragmition communis, v sušších polohách vlhké louky sv. Molinion až Arrhenatherion. Součástí lokality je i minerotrofní svahové prameništní rašeliniště (PR V Rájích) s cennými společenstvy sv. Sphagno-Utricularion, Caricion demissae, Sphagno-Tomenthypnion, Molinion. Zarůstá dřevinami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,614 ha 0,68 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,075 ha 0,08 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,285 ha 2,54 3,56
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,417 ha 0,46 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,088 ha 0,1 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,022 ha 0,02 3
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,051 ha 0,06 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,366 ha 0,41 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,911 ha 1,01 2,36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,359 ha 3,73 2,13
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,128 ha 0,14 3,36
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,299 ha 0,33 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,959 ha 2,18 1,68
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10,948 ha 12,16 2,35
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,008 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2014
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Russula subrubens holubinka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2014
Cévnaté rostliny Lolium multiflorum jílek mnohokvětý -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.