Horní nádrž VDNM

R.BV.05
Lokalizace: 48.879119N 16.527351E
Rozloha: 860,410 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PO, PR
Nadmořská výška: 167 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

První ze soustavy tří Novomlýnských nádrží na řece Dyji, dokončená a napuštěná v roce 1979. Významná tahová zastávka a především zimoviště vodních ptáků (v případě zámrzu střední a dolní nádrže VDNM zůstává minimálně vtok Dyje do této nádrže trvale nezamrzlý). Vzrůstající význam postupně zarůstajících břehů Dyje i z hlediska hnízdění ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,982 ha 0,11 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,264 ha 0,03 3,96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,734 ha 0,09 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21,413 ha 2,49 2,99
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,082 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,745 ha 0,2 2,76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,657 ha 0,19 2,41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,070 ha 1,52 3,13
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29,648 ha 3,45 2,47
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,010 ha -- 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 18,126 ha 2,11 1,2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,630 ha 0,07 3,81
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,700 ha 0,08 3,06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,074 ha 0,01 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,837 ha 0,21 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Brouci Maladera holosericea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2018
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2023
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2024
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 166

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.