Niva Bystřice

R.BR.08
Lokalizace: 49.784097N 17.43547E
Rozloha: 262,511 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 494 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o mokré louky podél říčky Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Ondrášovem, a dále od Ondrášova k Detřichovu. Tok Bystřice přirozeně meandruje. Část luk v okolí Detřichova v 80. letech rozorána. V Ondrášově pramen minerálních vod (Ondrášovská kyselka).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,378 ha 0,14 1,67
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,366 ha 0,14 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,101 ha 0,04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 26,608 ha 10,14 2,36
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,214 ha 1,22 1,83
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,037 ha 0,01 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,402 ha 0,15 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,314 ha 0,12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 15,255 ha 5,81 1,65
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 26,210 ha 9,98 2,57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 31,169 ha 11,87 2,37
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8,948 ha 3,41 2,37
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,007 ha -- 2,95
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,073 ha 11,07 1,58
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8,853 ha 3,37 3,35
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.