Růžová

R.BR.05
Lokalizace: 49.962999N 17.255587E
Rozloha: 38,295 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 663 - 765 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Prameniště Růžového potoka, kolem něhož se vytvořila mozaika převážně mokřadních společenstev: rašeliniště, rašelinné louky, rákosina, mladý olšový luh. Botanicky významná lokalita, cca 230 druhů vyšších rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,126 ha 5,55 1,8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,113 ha 0,3 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,229 ha 13,65 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,182 ha 0,47 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,236 ha 0,62 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,406 ha 16,73 1,94
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,133 ha 0,35 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,959 ha 2,5 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,284 ha 0,74 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,426 ha 1,11 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,001 ha -- 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,002 ha 0,01 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,207 ha 24,04 1,26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aplotarsus angustulus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Gymnusa variegata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Phymatura brevicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Rhinusa collina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Rabocerus gabrieli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.