Skalské rašeliniště

R.BR.03
Lokalizace: 49.918133N 17.210956E
Rozloha: 48,829 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 657 - 760 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé svahové rašeliniště s vysokohorskými druhy. Dříve lokalita Calathiana verna. V současnosti část zarostlá rákosem, část náletem dřevin, jsou prováděny biotechnické zásahy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,155 ha 0,32 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,447 ha 0,92 2,02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,185 ha 0,38 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,445 ha 2,96 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,200 ha 2,46 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,341 ha 2,75 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,582 ha 9,38 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,407 ha 4,93 1,75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,478 ha 23,51 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Ephemerum serratum prchavka pilovitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.