Štěpánovský potok

R.BN.05
Lokalizace: 49.68551N 14.969376E
Rozloha: 120,453 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 338 - 519 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zachovalý potoční ekosystém s výskytem mihule potoční a dalších ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,736 ha 0,61 3,03
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,824 ha 8,99 3,11
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,119 ha 0,1 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,128 ha 0,94 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,259 ha 0,22 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,004 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,258 ha 1,04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,312 ha 0,26 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,122 ha 0,1 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 7,120 ha 5,91 2,96
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,293 ha 0,24 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,380 ha 0,32 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,265 ha 0,22 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,917 ha 0,76 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,340 ha 0,28 3,63
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.