Jinošovské údolí

R.BN.02
Lokalizace: 49.682574N 14.901364E
Rozloha: 13,084 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 437 - 449 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolí se soustavou rybníků v kulturní krajině. Na rybníky navazují mokřady a ostřicové louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,140 ha 1,07 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,733 ha 5,6 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,018 ha 7,78 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,167 ha 8,92 2,75
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,478 ha 18,94 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,308 ha 25,28 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Reynoutria ×bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2, inv 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.