Údolí Říčky

R.BM.01
Lokalizace: 49.219104N 16.713163E
Rozloha: 95,757 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 244 - 367 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Systém šesti kaskádovitě položených nádrží na vzdálenosti 10,5 km (délka toku přibližně 11,5 km od silnice Ochoz – Hostěnice po Mariánské údolí v Líšni). Část území leží v CHKO Moravský kras. Ponorný tok říčky slouží jako zdroj pitné vody. Nádrže tvoří rezervoáry vody s částečným hospodářským využitím. Významné řasy ve vývěru Říčky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,799 ha 1,88 2,93
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti 8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0,001 ha -- 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,056 ha 0,06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,596 ha 5,84 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,802 ha 10,24 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,388 ha 1,45 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,010 ha 1,05 2,62
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 5,869 ha 6,13 1,07
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 2,868 ha 3 2,24
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,007 ha 0,01 2,5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,000 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5,812 ha 6,07 1,19
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,911 ha 13,48 2,45
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,075 ha 0,08 1,19
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,028 ha 0,03 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Gyrinus distinctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Stictotarsus duodecimpustulatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2022
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Ambrosia artemisiifolia ambrozie peřenolistá -- -- -- BL1, inv 2020
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.