Horní Bělá

R.BK.19
Lokalizace: 49.539122N 16.733183E
Rozloha: 27,984 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 500 - 553 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pestrá luční enkláva v údolní nivě říčky Bělá s meandrujícím tokem, výskyt regionálně vzácných, ohrožených a chráněných rostlin. V lesních okrajích je fytogeograficky pozoruhodný přirozený výskyt habru.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,720 ha 2,57 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,023 ha 0,08 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,552 ha 5,55 2,43
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,241 ha 25,87 2,63
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,636 ha 30,86 2,07

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Veronica maritima rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica arvensis rozrazil rolní -- -- -- nat 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Weissia squarrosa termovka kostrbatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.