Ve dvůrku

R.BK.13
Lokalizace: 49.459243N 16.797856E
Rozloha: 24,023 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 600 - 644 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horní část mělkého úvalovitého údolí s místy zbahnělými glejovými půdami. Převážně kulturní louky, místy s výskytem vlhkomilných a mokřadních druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,185 ha 0,77 3,35
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,727 ha 3,02 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,655 ha 2,73 2,3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,177 ha 0,74 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,101 ha 0,42 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,861 ha 7,75 3,97
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,494 ha 31,2 2,6
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,268 ha 13,6 2,9

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis bahnička jednoplevá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Hyphoraia aulica přástevník užankový -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Lysimachia punctata vrbina tečkovaná -- -- -- nat 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.