Pod kolnou

R.BK.11
Lokalizace: 49.314986N 16.80754E
Rozloha: 81,888 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 424 - 526 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úzké zamokřené údolní dno toku Rakovce v nadm. výšce 370 m. Chladná inverzní poloha. Jedna z nejcennějších částí přírodního parku Rakovec.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,222 ha 2,71 2,56
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,379 ha 5,35 3,23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,030 ha 4,92 2,52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,030 ha 0,04 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,159 ha 0,19 1,75
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,063 ha 1,3 3,25
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,361 ha 1,66 2,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40,408 ha 49,35 1,76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,466 ha 14 2,28
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,027 ha 0,03 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Drymocallis rupestris mochna skalní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.