Mokřad pod Tipečkem (Luční údolí, V lukách)

R.BK.10
Lokalizace: 49.329682N 16.740361E
Rozloha: 6,477 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 498 - 498 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mělké úvalovité údolí s meandrujícím potokem a s trvale stagnující vodou. Mokřady v sukcesním vývoji, lemované kulturními a polokulturními loukami. Společenstva vysokých ostřic (svaz Caricion gracilis), podmáčených luk (Calthion palustris) a čerstvých podhorských luk (Arrhenatherion elatioris).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,745 ha 11,5 2,05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,264 ha 4,07 3,29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,954 ha 30,17 2,45
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,156 ha 17,85 1,41
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,168 ha 2,59 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,343 ha 5,29 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Phaeophyscia endophoenicea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Caloplaca obscurella -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.