Čepičkový vrch a údolí Hodonínky

R.BK.09
Lokalizace: 49.498624N 16.388625E
Rozloha: 46,090 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 400 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V údolní nivě toku Hodonínky je možné pozorovat poměrně vzácný jev tzv. “divočení vodního toku”. Jedinečné zbytky podhorských lužních lesů s pestrou dřevinnou skladbou a výjimečně druhově bohatou synusií podrostu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,120 ha 0,26 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,252 ha 2,72 3,87
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,169 ha 0,37 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,803 ha 1,74 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,009 ha 0,02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,357 ha 5,11 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,268 ha 2,75 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4,128 ha 8,96 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,366 ha 0,79 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,050 ha 0,11 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,056 ha 0,12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,164 ha 0,35 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,161 ha 26,39 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,343 ha 0,74 2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,033 ha 0,07 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2014
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2014
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2014
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Letouni Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.