Údolí Chlébského potoka

R.BK.06
Lokalizace: 49.473003N 16.380233E
Rozloha: 33,996 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 484 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozený tok potoka s přirozeným břehovým podrostem. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin, lokalita přímo navazuje na známou bledulovou lokalitu v okrese Žďár nad Sázavou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,390 ha 1,15 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,853 ha 2,51 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,759 ha 8,12 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,072 ha 0,21 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,030 ha 8,91 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,800 ha 2,35 2,65
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,333 ha 0,98 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,655 ha 1,93 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,385 ha 1,13 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,182 ha 0,53 2,96
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,305 ha 15,61 2,8

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.