Pavlovské mokřady

R.BK.01
Lokalizace: 49.520441N 16.794804E
Rozloha: 141,789 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 634 - 695 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště přechodového až vrchovištního typu v geomorfologickém celku Drahanské vrchoviny. Vodní společenstva jsou vyvinuta jen fragmentárně. Mokré a podmáčené louky se vyskytují tam, kde je půdní profil sycen infiltrací z říčky Bělé nebo podzemní vodou z pramenišť.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2,738 ha 1,93 2,86
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,060 ha 0,04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,240 ha 0,87 2,97
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,642 ha 3,98 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,143 ha 0,1 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,322 ha 3,05 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,835 ha 1,29 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,853 ha 0,6 2,75
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,147 ha 0,1 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,224 ha 0,16 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2,756 ha 1,94 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,060 ha 0,04 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,686 ha 1,19 2,79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18,873 ha 13,31 3,6
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,373 ha 4,49 2,1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 67

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.