Krňák

R.AA.02
Lokalizace: 49.965554N 14.396979E
Rozloha: 55,887 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 190 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mrtvé rameno Berounky u Zbraslavi s přilehlou nivou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,153 ha 0,27 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,843 ha 5,09 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,543 ha 0,97 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,287 ha 9,46 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,543 ha 0,97 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,643 ha 1,15 2,94

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetochara axillaris hubojed lopatkoskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2015
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Melilotus albus komonice bílá -- -- -- nat 2019
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.