Meandry Dyje

N.ZN.01
Lokalizace: 48.8005N 16.205992E
Rozloha: 263,900 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 189 - 199 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozeně meandrující tok řeky Dyje mezi mostem v Tasovicích a mostem na silnici Jaroslavice – Hrádek nad Dyjí, slepá ramena a záplavové tůně s fragmenty lužních lesů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,784 ha 0,3 1,25
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,231 ha 1,98 1,35
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,153 ha 0,06 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 43,622 ha 16,53 1,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,109 ha 0,04 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,280 ha 0,11 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 25,783 ha 9,77 3,39
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,056 ha 0,4 1,68
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 40,387 ha 15,3 2,86
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,725 ha 0,65 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,407 ha 0,15 3,69
M1.4 Říční rákosiny -- -- 15,005 ha 5,69 1,08
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,101 ha 0,04 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2015
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Diaclina fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ryby a mihule Proterorhinus semilunaris hlavačka poloměsíčitá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) WL 2020
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Gobio obtusirostris hrouzek dunajský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2, inv 2021
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.