Střední Pobečví

N.VS.01
Lokalizace: 49.519876N 17.859986E
Rozloha: 741,935 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 243 - 309 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní niva řeky Bečvy regulované ve 30. letech se zbytky lužních lesů s různým stupněm zamokření, soustavami rybníků i jezírky po těžbě štěrkopísku. Zbytky podmáčených a vlhkých luk. Významný biokoridor i biocentrum, krajinářsky hodnotné území s liniovou i rozptýlenou zelení, odvodňovacími kanály i mlýnskými náhony, několik starých mlýnů. Sídelní celky zachovalého rázu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 23,155 ha 3,12 2,72
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,184 ha 0,02 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,218 ha 0,03 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,835 ha 0,11 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,259 ha 0,17 2,26
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 78,357 ha 10,56 1,94
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,337 ha 0,18 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 47,216 ha 6,36 3,25
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,969 ha 0,27 3,24
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8,575 ha 1,16 2,63
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 112,636 ha 15,18 3,43
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,627 ha 0,35 3,08
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,843 ha 0,52 1,63
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,037 ha 0,27 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,595 ha 0,08 2,55
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Helophorus croaticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Hydraena reyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chaetocnema semicoerulea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Laccobius gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnichus sericeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 233

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.