Kozohlůdky

N.TA.01
Lokalizace: 49.217213N 14.646397E
Rozloha: 116,908 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 417 - 420 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex regenerující vegetace na dříve těženém ložisku v severní části Třeboňské pánve. Na ploše větší počet jezírek vzniklých těžbou; mozaika cenných živých typů rašelinotvorné vegetace sv. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion lasiocarpae, Leuco-Scheuchzerion, Utricularion vulgaris, křovinné bažinné vrbiny as. Salicetum pentandro-cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,160 ha 0,14 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4,871 ha 4,17 2,39
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,175 ha 0,15 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,015 ha 0,01 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,007 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,819 ha 0,7 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 25,322 ha 21,66 1,18
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 27,028 ha 23,12 1,13
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,771 ha 1,51 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,178 ha 0,15 1,13
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,174 ha 0,15 2,48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,034 ha 0,03 1,14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,775 ha 6,65 2,72

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.