Plešné jezero

N.PT.02
Lokalizace: 48.776045N 13.865294E
Rozloha: 9,977 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1076 - 1100 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ledovcové oligotrofní jezero s unikátní flórou (řasy), v závěru karu s malými fragmenty ostřicové rašelinné vegetace (sv. Sphagno-Caricion canescentis), submerzními porosty sv. Littorelion (as. Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi) a stabilizovanými submerzními porosty šídlatky ostnovýtrusné (as. Isoetetum echinosporae). Mimo vlastní jezero v jezerním karu velmi cenná společenstva karových papratkových smrčin, vysokobylinných kapradinových niv a společenstva skalních stupňů, vedle jezera kamenné moře.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,658 ha 26,64 1,76
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,112 ha 1,12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,074 ha 0,75 1
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 6,971 ha 69,87 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Cucullia tanaceti kukléřka vratičová -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Tragosoma depsarium trnoštítec horský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.