Žebračka

N.PR.02
Lokalizace: 49.46897N 17.467087E
Rozloha: 249,977 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, NPR
Nadmořská výška: 210 - 216 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území zahrnuje širokou údolní nivu na dolním toku řekdy Bečvy s vysokou mocností kvartérních náplavů. Je pokryto lužním lesem s výraznou lužní květenou (jarní aspekt), ve které se stýkají prvky karpatské a středoevropské. Evropsky důležitá křižovatka při tahu ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,577 ha 0,23 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,017 ha 0,01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,025 ha 0,01 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,730 ha 0,69 1,76
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,267 ha 0,11 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,002 ha 0,4 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,362 ha 0,94 3,4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1,426 ha 0,57 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 60,925 ha 24,37 2,93
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11,506 ha 4,6 3,26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 108,682 ha 43,48 1,71
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 38,497 ha 15,4 1,54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,544 ha 0,22 2,24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,269 ha 0,11 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Bagous nodulosus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Callicladium haldanianum dřevomilka různolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 92

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.