Řežabinec

N.PI.01
Lokalizace: 49.253644N 14.093254E
Rozloha: 161,775 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 368 - 381 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rybník v severozápadním výběžku Českobudějovické pánve na tercierních sedimentech, s dosud přetrvávajícími, avšak pomalu ustupujícími litorálními porosty, přecházejícími vně do vlhkých kulturních luk sv. Molinion. Litorál je tvořen rákosovými porosty as. Phragmitetum communis, značně redukovanými ostřicovými porosty as. Caricetum elatae a pomalu se rozšiřujícími porosty as. Glycerietum maximae. V jihozápadní části výtopy dříve velmi cenné minerotrofní rašeliniště s rákosem, v nedávné minulosti značně nepříznivě ovlivněné zvýšenou hladinou eutrofní vody rybníka. Významná společenstva obnaženého dna, v pískovnách pod východní hrází dříve i cenná společenstva vlhkých písků sv. Radiolion linoidis. Nejvýznamnější druhy flóry v důsledku negativních změn a přirozené sukcese vymizely. Rybník má dnes význam především ornitologický jako jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a shromaždišť vodního ptactva v jižních Čechách.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,226 ha 0,14 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,297 ha 0,18 1,64
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,073 ha 0,05 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,152 ha 0,09 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 68,799 ha 42,53 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,366 ha 0,84 2,49
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6,732 ha 4,16 2,06
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,656 ha 1,02 1,87
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,575 ha 0,36 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28,221 ha 17,44 1,01
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 31,903 ha 19,72 2,53
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,393 ha 0,24 3,72
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4,423 ha 2,73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,777 ha 0,48 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Necydalis maior -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 140

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.