Bohdanečský rybník a rybník Matka

N.PA.01
Lokalizace: 50.095349N 15.679957E
Rozloha: 288,108 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PO
Nadmořská výška: 216 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Největší dosud dochovaný rybník z bývalé velké rybniční soustavy Pardubicka. Rybník je značně zarostlý rozlehlými rákosinami, obklopují jej slatinné louky, olšové lesíky a pole. Mokřad zahrnuje rybníky Matka, Zábranský a rybník Vsádkách. Dřívější význam byl v sedmdesátých letech narušen vyhrnutím včetně likvidace litorálu a rybářským hospodařením včetně chovu domácích kachen, nyní je přírodní ráz rybníka obnovován.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,313 ha 0,11 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,099 ha 0,03 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,680 ha 0,24 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,357 ha 0,12 1,67
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 93,222 ha 32,36 1,84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,787 ha 0,27 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,709 ha 0,25 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,596 ha 2,64 2,11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 43,783 ha 15,2 2,28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7,755 ha 2,69 1,78
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 53,819 ha 18,68 2,03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,739 ha 2,69 2,45
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,407 ha 0,14 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,239 ha 0,43 3,3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12,726 ha 4,42 1,88
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus dubius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Manda mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2023
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Nanophyes globiformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pelenomus canaliculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 276

Realizované projekty

Název projektu: Dokončení revitalizace v NPR Bohdanečský rybník
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2013 do 2015
Výše podpory: 85 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Poslední práce na lokalitě spočívaly v odbahnění, úpravě litorálních pásem, tvorbě soustavy lagun a ostrůvků, kdy došlo ke zvětšení vodní plochy a k rozčlenění souvislé plochy rákosu. Díky revitalizaci na místě po letech znova hnízdí racci, husy a jeřábi popelaví dokonce neodlétají na jih a přečkávají zimy zde. Odkaz na článek: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/revitalizace-bohdanecskeho-rybnika/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.