Rybník Štěpán

N.OP.01
Lokalizace: 49.862661N 18.191384E
Rozloha: 53,714 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 225 - 251 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Původní mělký rybník s tůněmi v dolní části toku úzké nivy řeky Opavy, obklopený fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a v JZ části území reprezentativními porosty bažinných olšin Alnion glutinosae. Litorál rybníku je tvořen rákosovými porosty. Rákosiny na JZ pronikají do mokré louky s roztroušenými porosty bažinných vrbin Salicion cinerae. Na rybniční ploše a v tůních se vyskytují společenstva Riccietum fluitantis, Potametum lucentis, Nupharo lutei-Nymphaetum albae,Trapetum natantis (pravděpodobně nejrozsáhlejší porost na Ostravsku), Salvinio-Spirodelletum, Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae, Hottonietum palustris, v řece Batrachietum fluitantis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,433 ha 0,81 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,419 ha 0,78 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,731 ha 1,36 2,92
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,402 ha 2,61 2,43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Corticeus fasciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Patrobus septentrionis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 120

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.