Žehuňský rybník

N.NB.03
Lokalizace: 50.145012N 15.308548E
Rozloha: 383,706 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPP, NPR, PO
Nadmořská výška: 200 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Eutrofní rybník protékaný Cidlinou. Rozsáhlé rákosiny, zaplavované louky podél Cidliny a slatinné louky na březích. Rostlinná společenstva v téměř kompletní hydroserii v dobrém stavu s ohroženými druhy. Bohatá entomofauna eutrofních stojatých vod s řadou ohrožených druhů. Hnízdiště i tahová zastávka vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 29,191 ha 7,61 4
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 3,380 ha 0,88 2,14
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7,821 ha 2,04 1,94
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 171,281 ha 44,64 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,311 ha 0,6 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 28,158 ha 7,34 3,2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,178 ha 0,05 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,470 ha 0,12 3
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,047 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,000 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 55,098 ha 14,36 1,27
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,173 ha 0,31 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 25,046 ha 6,53 2,34
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,858 ha 0,74 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,750 ha 0,2 1,99
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2022
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2023
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 211

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.