Poděbradské luhy

N.NB.02
Lokalizace: 50.103N 15.159858E
Rozloha: 1 632,836 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 181 - 185 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,208 ha 0,01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 54,795 ha 3,36 2,35
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,305 ha 0,02 2,17
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,037 ha 0,06 1,04
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,057 ha 0,43 2,69
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 15,553 ha 0,95 2,94
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 9,692 ha 0,59 1,35
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,737 ha 0,05 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,706 ha 0,04 1,25
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 43,520 ha 2,67 1,94
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 27,390 ha 1,68 2,24
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 31,362 ha 1,92 1,11
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,003 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 146,563 ha 8,98 2,39
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Tychus normandi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Scopaeus debilis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2021
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis bahnička jednoplevá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2020
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2021
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Setaria faberi bér ohnutý -- -- -- BL3, nat 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 241

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.