Soustava rybníků u Bražce a u Bochova

N.KV.02
Lokalizace: 50.167936N 13.057015E
Rozloha: 431,888 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 650 - 781 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava asi 20 rybníčků obklopená pastvinami a vlhkými loukami. Významné stanoviště obojživelníků v nadm. výškách 650 – 810 m n. m. (nejvýše položené chovné rybníky v ČR).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,041 ha 0,24 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,263 ha 0,06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,734 ha 0,17 2,37
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2,582 ha 0,6 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,146 ha 0,03 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,013 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,309 ha 0,53 1,41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 20,207 ha 4,68 2,16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 21,329 ha 4,94 2,53
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14,542 ha 3,37 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,856 ha 0,2 1,97
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,161 ha 0,27 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 34,986 ha 8,1 2,07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,192 ha 0,28 1,86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14,345 ha 3,32 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Pharmacis lupulina hrotnokřídlec zahradní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 115

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.