Starokolínské mokřady

N.KO.01
Lokalizace: 50.032502N 15.339768E
Rozloha: 611,935 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 189 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Labe a Doubravy s vodní a pobřežní vegetací proudících a stojatých vod (tůní) a říčních ramen. Součástí mokřadu jsou i Týnecké mokřiny (bezlesá labská niva s mokřadními loukami a tůněmi), Lžovické tůně (část inundačního území na pravém břehu Labe), dále lokality Na hornické a Za kamencem. Ucelený komplex zahrnující rozsáhlé tůně přirozeného původu (stará říční ramena) v různých stadiích sukcese (tůň, rákosina, ostřicová louka, vlhká mezofilní louka, olšina) a lužní lesy (měkký i tvrdý luh) v jižní části. Tůně po těžbě stavebního materiálu na výstavbu železnice, která částečně prochází lokalitou. Od roku 1976 přibyla odstavená ramena Labe po splavnění toku. Lesní komplexy v jižní části původně součástí levobřežního komplexu tůní a luhů v oblasti soutoku Doubrava – Labe, po úpravě toku částečně rozděleny řekou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 34,839 ha 5,69 2,23
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,975 ha 0,32 2,62
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,004 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,550 ha 0,09 1,07
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,711 ha 0,28 1,52
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 82,753 ha 13,52 1,95
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,322 ha 1,52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,802 ha 0,13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 28,364 ha 4,64 2,87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,720 ha 0,61 1,81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,322 ha 0,38 1,77
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,706 ha 1,75 2,46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 70,682 ha 11,55 1,96
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,009 ha 0,16 1,52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,429 ha 0,07 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 202

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.