Vizír

N.JH.02
Lokalizace: 48.962917N 14.887216E
Rozloha: 17,747 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PO
Nadmořská výška: 443 - 446 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník (10 ha) s mimořádně cenným rašeliništěm ve výtopě, s vytvořenou mozaikou rostlinných společenstev, sv. Sphagno-Utricularion a Rhynchosporion. Rozmnožování obojživelníků a potravní stanoviště řady druhů ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,347 ha 13,22 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,847 ha 32,94 3,03
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,172 ha 29,14 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,186 ha 1,05 4
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,443 ha 2,49 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,122 ha 0,69 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,111 ha 0,62 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Nothorhina muricata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Tanysphyrus ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Donacia impressa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Donacia dentata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Donacia brevicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 91

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.