Niva Horní Lužnice

N.JH.01
Lokalizace: 48.841706N 14.922229E
Rozloha: 1 603,084 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PR
Nadmořská výška: 429 - 476 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Čtyři navzájem nesouvisející úseky přirozeně meandrující řeky Lužnice a okolní nivy (šířka cca 0,5–1 km) mezi státní hranicí u Nové Vsi a rybníkem Rožmberk. Jednotlivé lokality jsou od sebe odděleny více či méně regulovanými úseky, přesto, díky povodním, existenci břehových porostů apod. nejsou od sebe izolovány a je zde umožněna výměnná migrace druhů. V nivě řeky je vytvořena pestrá mozaika mokřadních biotopů – slepá ramena a tůně v různém stupni zazemnění (Lemnion minoris, Batrachion aquatilis, Potamion pusilli, Nymphaeion albae, Oenanthion aquaticae, Cicution virosae, Carecion gracilis a další), extenzivní, dnes většinou nekosené louky zarůstající chrasticí a zblochanem a fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a bažinných olšin (Alnion glutinosae). Lesní porosty pokrývají především severní část (část toku nazývaný Stará řeka). Nivu Horní Lužnice tvoří PR Krabonošská niva (8,1 ha), PR Horní Lužnice (414,1 ha), PR Na Ivance (132,4 ha) a část NPR Stará řeka (vlastní niva je cca 100 ha). Poslední dva chráněné úseky Lužnice PR Výtopa Rožmberka a PR Meandry Lužnice jsou součástí RS Třeboňské rybníky, sublokality Rožmberk a Novořecké močály.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 7,596 ha 0,47 2,92
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,030 ha -- 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 141,255 ha 8,81 2,86
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 15,581 ha 0,97 2,62
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2,384 ha 0,15 2,03
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,862 ha 0,05 2,51
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,039 ha -- 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,243 ha 0,02 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 13,970 ha 0,87 1,96
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 3,043 ha 0,19 1,88
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,380 ha 0,02 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,205 ha 0,01 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,245 ha 0,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,877 ha 0,43 2,13
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 15,030 ha 0,94 2,64
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2017
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Helophorus croaticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Helophorus strigifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Triphyllus bicolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Stictotarsus duodecimpustulatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Laccobius gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 226

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.