Rejvíz

N.JE.01
Lokalizace: 50.219022N 17.298272E
Rozloha: 298,572 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 738 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Největší jesenické lesní rašeliniště s dvěma jezírky, v centrální části porostlé blatkou Pinus rotundata, břízou Betula carpatica, na okrajích smrkem. Spol. Pinio-Ledion. Okrajová část rašeliniště Polygono-Cirsietum palustris, Caricetosum appropinquatae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,139 ha 0,05 2
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 32,097 ha 10,75 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,963 ha 1,66 1,81
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,590 ha 0,2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,019 ha 0,34 1,05
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,400 ha 0,13 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 12,568 ha 4,21 1,04
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,054 ha 0,02 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,282 ha 0,43 1,39
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 162,921 ha 54,57 1,56
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,692 ha 2,58 1,28
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,932 ha 0,65 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 15,912 ha 5,33 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,418 ha 0,47 1,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 19,445 ha 6,51 1,8
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dendrophagus crenatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Diacanthous undulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Danosoma fasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pilosella prussica chlupáček pruský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2023
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.