Osypané břehy

N.HO.02
Lokalizace: 48.918023N 17.27881E
Rozloha: 74,602 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 151 - 183 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní krajinný fenomén přirozeně meandrujícího toku řeky Moravy na kontaktu široké údolní nivy a vátých písků a s přirozenými a přírodě blízkými hydrobiocenózami lužního lesa. Neregulovaná řeka zde tvoří dva meandry s rozsáhlými oblázkovými plážemi v konvexních obloucích a bahnitými náplavy zarůstajícími litorální vegetací. Nárazové břehy jsou naopak tvořeny až několik metrů vysokými svislými stěnami formovanými abrazní činností řeky. S okolním lužním lesem vytváří působivou krajinnou scenerii. Vědecky cenná lokalita (dynamika přirozeného vývoje fluviálního systému Moravy, možnost sledování nárůstu sedimentů, významné kvartérní profily od atlantiku po recent).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3,454 ha 4,63 1,12
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16,345 ha 21,91 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,986 ha 5,34 2,41
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,011 ha 0,01 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,382 ha 28,66 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,729 ha 0,98 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6,185 ha 8,29 2,9
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,866 ha 1,16 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vířníci Brachionus forficula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Gomphus flavipes klínatka žlutonohá Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.