Niva Orlice

N.HK.01
Lokalizace: 50.177992N 15.999613E
Rozloha: 1 203,327 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 226 - 252 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Orlice mezi jezem v Týništi n. Orl. pod soutokem Tiché a Divoké Orlice až po ústí do Labe v Hradci Králové. Řeka zde meandruje v široké zaplavované nivě jako jeden z posledních větších přírodních toků. Nebyla regulována, proto může stále tvořit odstavená ramena a tůně. Niva je většinou bezlesá, s trvalými travními porosty, méně ornou půdou, s větším množstvím ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Společenstva sv. Convolvulion a Phalaridion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,431 ha 0,04 3,99
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 212,977 ha 17,7 2,47
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,579 ha 0,13 1,9
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14,015 ha 1,16 2,34
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,396 ha 0,03 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,044 ha -- 1,8
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,196 ha 0,02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17,551 ha 1,46 1,69
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,346 ha 0,69 2,92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 32,155 ha 2,67 1,98
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 38,102 ha 3,17 3,34
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 74,296 ha 6,17 2,44
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,243 ha 0,02 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,593 ha 0,55 2,01
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2018
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 147

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.