Ranské mokřady

N.HB.01
Lokalizace: 49.670338N 15.817309E
Rozloha: 551,690 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 535 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex unikátních mokřadních biotopů ležících uvnitř a v okolí nově vyhlášené NPR Staré Ransko (1388 ha) na Českomoravské vrchovině. Lokalita je prameništěm řeky Doubravy (rybník Doubravník). Díky pestré geologické stavbě se jedná o území floristicky nesmírně bohaté, s pestrou mozaikou rostlinných společenstev. Nejbohatší jsou podmáčené olšiny na severních svazích Ranského Babylonu (Staré Ransko a Ranská bahna) s největšími výskytišti bledule jarní na celé Českomoravské vrchovině. Lokalita Ranská jezírka (PR) je pozůstatkem dřívější těžby železné rudy. V okolí rybníků Doubravník a Podhorský jsou vyvinuty rozsáhlé ostřicové porosty a zrašelinělé okraje. Velmi rozsáhlé rašelinné louky s komplexem slatinných společenstev aluvia Doubravy jsou zachovány v návaznosti na litorál rybníka Řeka ve stejnojmenné PR.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9,634 ha 1,75 2,02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,957 ha 0,54 1,89
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 11,168 ha 2,02 2,39
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,396 ha 0,07 1,25
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,359 ha 0,07 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 2,636 ha 0,48 1,36
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,452 ha 1,71 1,95
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 45,400 ha 8,23 1,94
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,540 ha 0,1 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5,741 ha 1,04 1,03
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,791 ha 1,23 2,17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,744 ha 0,32 2,02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,667 ha 1,03 1,99
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,981 ha 0,18 3,5
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,082 ha 0,56 2,05
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vířníci Testudinella incisa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Pertusaria pupillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Pertusaria albescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Ochrolechia turneri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 243

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.