Postřekovské rybníky

N.DO.01
Lokalizace: 49.450303N 12.828679E
Rozloha: 137,286 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 417 - 444 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava malých, extenzivně obhospodařovaných rybníčků, obklopených vlhkými loukami, v silně přeměněné zemědělské krajině. Významné hnízdiště a tahová zastávka ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,148 ha 6,66 2,66
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,350 ha 9 1,71
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 10,959 ha 7,98 2,2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,217 ha 0,16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,945 ha 4,33 2,22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 17,169 ha 12,51 1,42
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,027 ha 0,02 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,090 ha 0,79 3,54
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,594 ha 0,43 2,61
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11,801 ha 8,6 2,12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22,555 ha 16,43 3,06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2023
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2023
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 96

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.