Swamp a mokřady Máchova jezera

N.CL.02
Lokalizace: 50.585499N 14.654734E
Rozloha: 367,847 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPP, PO
Nadmořská výška: 264 - 304 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

NPP Swamp je významnou algologickou lokalitou, odkud bylo popsáno několik desítek nových druhů řas a vědecký výzkum se datuje již od počátku 20. století. Přechodové rašeliniště s četnými jezírky hostí unikátní flóru a faunu. Obdobné biotopy se nacházejí též v severní a východní zátoce Máchova jezera, kde se na dvou posledních lokalitách v ČR vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka hnědá. Od r. 1996 se provádí posilování populace in situ (AOPK ČR) a pěstování v kultuře (BÚ AV Třeboň). Obě zátoky jsou lemovány rozsáhlými rákosinami místy s vtroušeným leknínem bělostným. Ohrožená společenstva: Caricetum lasiocarpae, C. paniculatae, Rhynchosporetum albae, Sparganietum minimi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 14,280 ha 3,88 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,903 ha 0,25 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7,339 ha 2 1,84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 250,060 ha 67,98 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,322 ha 0,09 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,911 ha 0,25 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9,089 ha 2,47 1,96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,761 ha 0,48 1,5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,654 ha 2,9 1,8
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 20,693 ha 5,63 1,86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14,539 ha 3,95 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5,177 ha 1,41 2,47
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,184 ha 0,05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,035 ha 0,01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,230 ha 0,61 2,46
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Letouni Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Utricularia bremii bublinatka vícekvětá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 145

Realizované projekty

Název projektu: Opatření v povodí Robečského potoka (Břehyně, Máchovo jezero, Novozámecký rybník)
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2011 do 2013
Výše podpory: 20,7 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem projektu bylo lokalitě je ochránit unikátní společenství řas, cévnatých rostlin a bezobratlých organizmů v rašelinných jezírkách před průnikem vody z Máchova jezera. Odbahnění a úprava rybí obsádky umožňuje zlepšovat kvalitu vody v Máchově jezeře, což má také pozitivní vliv na okolní mokřady. Pravidelné sečení vedlo k uchování vzácných druhů rostlin, např. orchidejí hlízovců či prstnatců. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pristi-tyden-zacnou-planovane-prace-v-dokeske-zatoce-machova-jezera/
Název projektu: Opatření v povodí Robečského potoka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2018
Výše podpory: 18,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem projektu bylo provedení nezbytných opatření vedoucí k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany zvláště chráněných území v NPR Břehyně-Pecopala a NPP Swamp. V Dokeské zátoce u Máchova jezera bylo provedeno odbahnění a oprava výpustí. Opravena byla taktéž hrázka v NPP Swamp, která byla následně osázena vrbovými řízky k dobrému zapojení opevnění do krajiny. Na rybníku Břehyně byla revitalizována odvodňovací stoka. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/machovo-jezero-bude-cistejsi/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.