Olšina

N.CK.01
Lokalizace: 48.790175N 14.106879E
Rozloha: 266,138 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 738 - 763 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vysoko položený velký rybník s úzkými litorálními porosty (as. Scirpetum lacustris) a s navazujícími mokřadními a rašelinnými společenstvy na severním s severovýchodním břehu. Zde mozaika nelesních společenstev sv. Calthion, Caricion fuscae, C. davallianae, Molinion, Salicion cinereae a navazujících lesních porostů rašelinných borových březin (sv. Sphagnion medii, Betulion pubescentis) a podmáčených smrčin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 112,378 ha 42,23 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,314 ha 0,12 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,208 ha 0,08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,031 ha 0,01 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 10,557 ha 3,97 1,49
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 17,773 ha 6,68 3,63
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16,921 ha 6,36 3,91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,082 ha 0,03 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6,725 ha 2,53 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,795 ha 0,67 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,821 ha 2,19 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,026 ha 3,39 3,01
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12,195 ha 4,58 1,73
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 18,342 ha 6,89 2,35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,668 ha 0,25 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 111

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.