Lužní potok

N.CH.03
Lokalizace: 50.275613N 12.139275E
Rozloha: 137,403 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 598 - 673 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Lužního potoka a přilehlé svahy, potok přirozeně meandrující, v ochranném pásmu zmeliorovaný, doprovázený mokřadními a mezofytními loukami, olšemi a jehličnatými lesy. Staré zazemněné rybníky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,001 ha -- 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,003 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,268 ha 0,2 1,86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,350 ha 0,25 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,004 ha 1,46 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,470 ha 3,98 2,39
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,513 ha 1,1 2,06
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,241 ha 1,63 3,67
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,198 ha 2,33 3,54
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,101 ha 0,07 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,644 ha 5,56 3,14
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,316 ha 0,23 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2,737 ha 1,99 2,29
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,005 ha -- 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,287 ha 0,94 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Macrolepiota konradii bedla Konradova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Callitriche platycarpa hvězdoš hranoplodý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Houby Verpa conica kačenka náprstkovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Chenopodium bonus-henricus merlík všedobr -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.