Brouskův mlýn

N.CB.03
Lokalizace: 48.868211N 14.709672E
Rozloha: 399,455 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR
Nadmořská výška: 446 - 467 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část neregulovaného toku Stropnice délky cca 11 km v úseku Petříkov – Dvorec u Borovan, s přilehlou širokou poříční nivou. Pestrý vegetační komplex vodní, mokřadní, luční a rašelinné vegetace z rámce sv. Batrachion fluitantis, Potamion pusilli, Sphagno-Utricularion, Phragmition, Phalaridion arundinaceae, Calthion, Molinion, Caricion gracilis, C. fuscae, C. lasiocarpae, C. demissae, Rhynchosporion albae (zaniklé). V důsledku celkové eutrofizace říční nivy se tato mozaika stále zjednodušuje, plošně dnes převažují porosty as. Glycerietum maximae a porosty třtiny šedavé.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 18,209 ha 4,56 1,45
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,844 ha 0,21 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,760 ha 0,19 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,771 ha 0,19 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20,900 ha 5,23 2,92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3,749 ha 0,94 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,123 ha 0,53 2,91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,184 ha 1,3 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,309 ha 0,58 1,83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 17,273 ha 4,32 1,23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,436 ha 1,61 2,5
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3,513 ha 0,88 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,610 ha 0,4 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 94,424 ha 23,64 1,69
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 39,493 ha 9,89 2,23
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Stropnice, I. etapa
Realizátor projektu: Povodí Vltavy, s.p.
Doba realizace: od 2010 do 2012
Výše podpory: 31,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem je revitalizace toku, upraveného v 80. letech 20. století v rámci tzv. náhradních rekultivací za zábor půdy při stavbě JE Temelín. Technická úprava byla provedena v délce cca 6 km napřímením a zkapacitněním koryta a opevnění bylo provedeno polovegetačními tvárnicemi. V rámci projektu etapy I. bylo na 3,41 km zasypáno původní koryto, vytvořeno nové a bylo vybudováno osm bočních lagun. Vysázeny byly také vhodné stromy a keře (př. vrba, olše) a koryto bylo ponecháno přirozenému vývoji. Odkaz na článek: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-ceske-republice/

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.