Vrbenské rybníky

N.CB.02
Lokalizace: 49.000786N 14.43218E
Rozloha: 408,106 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 375 - 397 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Součástí rezervace jsou čtyři rybníky s různě diferencovanými litorálními porosty sv. Phragmition a fragmenty sv. Caricion elatae. Mezi rybníky mozaika bažinných a lučních společenstev sv. Calthion, Caricion fuscae, C. gracilis, Molinion, Arrhenatherion. Na jižním břehu Černiše velkoplošný komplex bažinných olšin sv. Alnion glutinosae, sycených pramennými vývěry, jeden z nejcennějších a nejvýznamnějších porostů v jihočeských pánvích. Významný zejména ornitologicky, entomologicky a batrachologicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,019 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,167 ha 0,04 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,245 ha 0,06 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,041 ha 0,01 1,79
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,203 ha 0,78 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,363 ha 1,07 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 103,752 ha 25,42 1,76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13,193 ha 3,23 1,9
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,658 ha 0,41 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,557 ha 0,14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,011 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,451 ha 1,34 2,2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 16,411 ha 4,02 2,14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,125 ha 1,75 2,22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,465 ha 1,58 2,87
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Polydrusus impressifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2022
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2021
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 197

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.