Dehtář

N.CB.01
Lokalizace: 49.002435N 14.290058E
Rozloha: 288,648 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 401 - 423 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybochovný rybník uprostřed rozsáhlých zemědělských pozemků. Západně od rybníka dříve rozlehlé vlhké louky s hnízděním břehouše černoocasého, občasně koliha velká a moták lužní, dnes prakticky kompletně zmeliorované a z velké části přeměněné na ornou půdu. Za nízkého stavu vody (častý jev díky dvouhorkovému způsobu hospodaření a malému přítoku) význačnější rostlinná společenstva obnaženého rybničního dna. Jedna z nejdůležitějších lokalit pro vodní ptáky v období letního shromažďování a podzimního tahu v Českobudějovické pánvi, významná (především dříve) jako letní shromaždiště populace husy velké na Českobudějovicku. Dehtář přitom funguje do značné míry společně s dalšími velkými rybníky v sousedství – Vlhlavským a Voleškem; ptáci se soustřeďují především na tom rybníku, který v dané sezóně nejlépe vyhovuje výškou hladiny, potravní nabídkou a klidem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,415 ha 0,14 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 230,646 ha 79,91 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,479 ha 0,17 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,633 ha 0,22 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,114 ha 1,43 3,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,966 ha 1,37 3,03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,917 ha 2,05 2,8
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,398 ha 0,83 2,49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,271 ha 3,21 2,71
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,309 ha 0,45 2,7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,048 ha 0,02 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,220 ha 0,42 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Leonurus marrubiastrum buřina jablečníkovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 119

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.