Laguna u Bohdalova

L.ZR.07
Lokalizace: 49.486164N 15.881832E
Rozloha: 2,506 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 560 - 563 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,704 ha 28,1 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena ovatula pískorypka bělopruhá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Arrhenia retiruga mecháček síťnatý -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2015
Pavouci Attulus saltator skákavka pozemní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Blanokřídlí Bombus cryptarum čmelák podvojný Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2015
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.