Mrázkova louka

L.ZR.04
Lokalizace: 49.445122N 16.025273E
Rozloha: 12,717 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1,226 ha 9,64 2,03
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,058 ha 0,46 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,548 ha 4,31 2,07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,094 ha 0,74 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,073 ha 0,57 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,307 ha 2,41 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,747 ha 5,87 2,46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,461 ha 3,62 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,110 ha 8,73 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,556 ha 20,1 1,8

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Poa remota lipnice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.