Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Lokalizace: 48.880125N 15.887357E
Rozloha: 80,161 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 272 - 454 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,017 ha 0,02 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,550 ha 1,93 2
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,012 ha 0,02 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,011 ha 0,01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23,252 ha 29,01 1,94
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,001 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,631 ha 0,79 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,024 ha 0,03 2,5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,006 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,505 ha 0,63 1,8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,112 ha 0,14 3
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,003 ha -- 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,241 ha 0,3 1,09
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,012 ha 0,01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,271 ha 0,34 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Parocyusa longitarsis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mogulones diecki -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Lepyrus armatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Gnypeta ripicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bembidion decoratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2023
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 183

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.