Tůň v kaolínce u Mašovic

L.ZN.22
Lokalizace: 48.858938N 15.986417E
Rozloha: 11,864 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, NP, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 347 - 355 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,274 ha 2,31 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,003 ha 0,03 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,704 ha 31,22 2,5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,145 ha 1,22 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,268 ha 10,68 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Zygaena carniolica vřetenuška ligrusová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Triturus carnifex čolek dravý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Triturus cristatus s.l. čolek velký komplex Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Blanokřídlí Scolia hirta žahalka žlutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.