Červený rybníček

L.ZN.05
Lokalizace: 48.861765N 16.025793E
Rozloha: 0,618 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 303 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,004 ha 0,57 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,007 ha 1,14 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Korýši Chirocephalus carnuntanus žábronožka panonská Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2018
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lactuca viminea locika prutnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.