Průkopa

L.ZL.08
Lokalizace: 49.245204N 17.904022E
Rozloha: 4,941 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 387 - 408 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,103 ha 2,08 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,012 ha 20,48 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,103 ha 2,08 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,234 ha 4,74 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,680 ha 13,76 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,008 ha 0,15 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,617 ha 12,49 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Cleoceris scoriacea jasnobarvec bělozářkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Platanthera sp. vemeník -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Polygala amarella subsp. amarella vítod nahořklý pravý -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.